sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan M&N Suunnittelu Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoamaan palveluun koskien kotisivujen / somen toteuttamista (jäljempänä kotisivupalvelu / somepalvelu) tilaajaosapuolelle (jäljempänä Asiakas).

 

Nämä ehdot astuvat voimaan 01.05.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten muut aiemmat sopimusehdot koskien kotisivupalveluita / somepalveluita.

 

2. Sopimuksen syntyminen ja maksaminen

 

Sopimus syntyy, kun Asiakas tilaa kotisivupalvelun / somepalvelun ja Palveluntarjoaja vahvistaa tarjouksen. Tarjous on sitova. 

Kotisivupalveluun sisältyy aina 12kk WIX -premium paketti, jonka jälkeen Asiakas on vastuussa Premium paketin vuosimaksusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia 50% kotisivupalvelun / somepalvelun hinnasta ennen työn aloitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua kotisivupalvelua / somepalvelua.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Toteutettu kotisivupalvelu / somepalvelu on Palveluntarjoajan omaisuutta kunnes palvelu on maksettu kokonaisuudessaan.

 

3. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa kaikesta lähettämästään materiaalista, jota hyödynnetään kotisivupalvelussa / somepalvelussa.

Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen lakeja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla käyttämättä materiaalia, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakkaalla on vastuu reagoida Palveluntarjoajan hänelle esittämiin pyyntöihin kuten vedosten ja ehdotelmien hyväksymisiin sekä muihin toteutuksen kannalta tärkeisiin pyyntöihin 30 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli Asiakasta ei tavoiteta tämän ajan puitteissa, katsotaan tuote tai palvelu hyväksytyksi ja Asiakas menettää oikeutensa muutoksiin. Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti 7 päivän sisällä lopullisen version saatuaan. Asiakkaan katsotaan myös hyväksyneen toteutuksen mikäli hän ottaa palvelun tai osia siitä käyttöönsä. Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua.

 

4. Palveluntarjoajan vastuut

 

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palveluntarjoaja varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta.

Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa, kotisivupalvelun / somepalvelun käyttämiseen liittyvien, muiden yritysten palveluista, kuten esimerkiksi hosting-palveluista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista kotisivupalvelun / somepalvelun käyttöön.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 

5. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.

 

 

 

M&N Suunnittelun palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely

 

Kumpikin osapuoli vastaa kulloinkin voimassaolevan, soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta omalta osaltaan. Asiakas toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä sekä viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjiensä ja loppuasiakkaidensa tietoja koskien tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) tarkoittamana yhteisötilaajana. Vastaavasti M&N Suunnittelu toimii palvelun käytön perusteella mahdollisesti syntyvien henkilörekisterien suhteen henkilötietojen käsittelijänä ja viestintäpalvelussa käsiteltäviä käyttäjien tietoja koskien yhteisötilaajan alihankkijana.

 

Rekisterinpitäjänä asiakas vastaa siitä, että käsittelee henkilö-, välitys-, ja sijaintitietoja lainsäädännöstä sekä viranomaisten määräyksistä ja ohjeista johtuvien vaatimusten mukaisella tavalla. Asiakas vastaa myös siitä, että on itse suorittanut kaikki tietojen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen, tietoyhteiskuntakaaren ja muun kulloinkin voimassa olevan soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämät menettelyt.

Asiakas valtuuttaa M&N Suunnittelun käsittelemään henkilötietoja palvelun toimittamisen edellyttämässä laajuudessa. M&N Suunnittelu voi käsitellä henkilö-, välitys- ja sijaintitietoja asiakkaan puolesta muun muassa palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten, tilastollisten analyysien laatimiseen, markkinointitarkoituksiin, palveluiden optimointiin sekä muihin laillisiin, perusteltuihin ja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään edellä lueteltujen toimenpiteiden edellyttämän ajan. M&N Suunnittelu varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 

Asiakas vastaa siitä, että palvelun käyttäjät tietävät heitä koskevien henkilövälitys- ja sijaintitietojen luovuttamisesta M&N Suunnittelu ja niiden käyttötarkoituksesta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä mahdollisten henkilötietojen käsittelyn ja luovutuksen edellyttämien käyttäjien suostumusten keräämisestä ja olemassa olosta. Asiakas vastaa siitä, että M&N Suunnittelulla on yksilöidyt, ajantasaiset ja virheettömät tiedot käyttäjästä.

M&N Suunnittelu voi toimittaa asiakkaalle tämän pyynnöstä välitys-, henkilö- ja muita tietoja tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietojen luovutuksessa ja sitä koskevassa menettelyssä noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Asiakas sitoutuu käyttämään M&N Suunnittelun saamiaan tietoja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen ja vain siinä laajuudessa, joka on lain nojalla sallittua rekisterinpitäjälle ja yhteisötilaajalle.

M&N Suunnittelu käsittelee henkilötietoja sopimuksen ja asiakkaan kirjallisten, sopimukseen liitettyjen ohjeiden mukaisesti. M&N Suunnittelu on oikeutettu laskuttamaan asiakasta hinnastonsa mukaisesti asiakkaan kirjallisten ohjeiden edellyttämästä työstä ja toimenpiteistä, ellei toisin ole sovittu sopimuksessa. Käsittelyn päätyttyä M&N Suunnittelu joko poistaa tai palauttaa asiakkaan henkilötiedot, jollei niiden säilyttämistä ole laissa edellytetty.

 

 

M&N Suunnittelu toteuttaa sovitut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimenpiteiden tulee taata turvallisuustaso, joka on asianmukainen ottaen huomioon:

a) tarjolla olevat tekniset mahdollisuudet

b) toimenpiteiden toteuttamiskustannukset

c) käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus 

d) käsittelyyn liittyvät erityiset riskit.

Käsitellessään henkilötietoja asiakkaan puolesta M&N Suunnittelu auttaa asiakasta varmistamaan, että yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallista käsittelyä koskevissa 32-36 artikloissa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja saatavilla olevat tiedot. Jos M&N Suunnittelu aiheutuu kustannuksia turvallisuusvaatimusten noudattamisesta tai asiakkaan avustamisesta, asiakas korvaa M&N Suunnittelulle tällaiset kulut.

Asiakas- ja välitystietoja voidaan siirtää ja luovuttaa M&N Suunnittelun kumppaneille ja alihankkijoille, jos se on tarpeen palvelun tuottamiseksi. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. Muissa tapauksissa M&N Suunnittelu ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. M&N Suunnittelu ohjaa henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn, tietosuojavaltuutetun tai vastaavan viranomaisen tai kolmannen osapuolen henkilötietopyynnöt asiakkaalle. Vastaavasti M&N Suunnittelu ohjaa asiakkaalle henkilötietojen poisto-, luovutus-, korjaus- ja estopyynnöt ja mahdollisuuksien mukaan kohtuullisin teknisin toimenpitein auttaa asiakasta vastaamaan pyyntöihin. Edellä tässä kappaleessa mainitut velvoitteet eivät kuitenkaan sovellu M&N Suunnitteluun mikäli M&N Suunnittelu on velvoitettu lain nojalla luovuttamaan kyseiset tiedot. M&N Suunnittelu ilmoittaa asianmukaisesti asiakkaalle havaitsemansa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai niiden yritykset.

M&N Suunnittelu sallii asiakkaan ja lain nojalla viranomaisen suorittamat henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastukset. Asiakkaan suorittaman tarkastuksen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin erikseen. M&N Suunnittelulla on oikeus veloittaa asiakkaalta tarkastuksiin liittyvät kustannukset.

M&N Suunnittelu velvoittaa lain vaatimusten edellyttämällä tavalla ja laajuudessa käyttämänsä alikäsittelijän noudattamaan vastaavia ehtoja kuin tässä luvussa on kuvattu.

HUOM.: Tätä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyn dokumentaatiota sovelletaan vain sellaisiin tietoihin, joiden osalta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakas on rekisterinpitäjä ja M&N Suunnitteluon käsittelijä.

TIETOSUOJASELOSTE  |  SOPIMUSEHDOT | © M&N Suunnittelu | est. 2020